Ngoại tệBán raMua vào
EUR 27,245.61 26,923.73
JPY 203.33 199.52
USD 22,770.00 22,700.00
Nguồn Tin: Vietcombank, 26/09/2017