Ngoại tệBán raMua vào
EUR 25,146.54 24,849.04
JPY 221.06 216.91
USD 22,335.00 22,265.00
Nguồn Tin: Vietcombank, 29/09/2016