Ngoại tệBán raMua vào
EUR 24,399.63 24,111.00
JPY 214.83 210.80
USD 22,370.00 22,300.00
Nguồn Tin: Vietcombank, 26/10/2016