Ngoại tệBán raMua vào
EUR 26,894.03 26,576.28
JPY 202.66 198.86
USD 22,745.00 22,675.00
Nguồn Tin: Vietcombank, 18/11/2017