Ngoại tệBán raMua vào
EUR 25,025.56 24,729.49
JPY 218.90 214.79
USD 22,335.00 22,265.00
Nguồn Tin: Vietcombank, 31/08/2016