Cáp chống cháy nhiều lõi có giáp bảo vệ - 0.6/1kV

Tiêu chuẩn áp dụng: IC 60502-1, IEC 60331


 

  


Tiết diện mặt cắt danh định

Chiều dày cách điện
Chiều dày vỏ bọc lót
Chiều dày băng giáp


2 lõi 3 lõi
4 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi
(mm2)

(mm)  (mm) 
 (mm)  
(mm)  (mm)   (mm)  
 (mm) 
1.5


0.7
1.2
1.2
1.2 0.2
0.2
0.2
2.5


0.7
1.2
1.2
0.2 0.2.
0.2
0.2
4


0.7
1.2
1.2
0.2 0.2
0.2
0.2
6


0.7
1.2
1.2
0.2 0.2
0.2
0.2
10


0.7
1.2
1.2
0.2 0.2
0.2
0.2
16


0.7
1.2
1.2
0.2 0.2
0.2
0.2
25


0.9
1.2
1.2
0.2 0.2
0.2
0.2
35


0.9
1.2
1.2
0.2 0.2
0.2
0.2
50


1.0
1.2
1.2
0.2
0.2
0.2
0.2
70


1.1
1.2
1.2
0.2
0.2
0.2
0.5
95


1.1
1.2
1.2
0.2
0.2
0.5
0.5
120


1.2
1.2
1.3
0.5
0.5
0.5
0.5
150


1.4
1.3
1.4
0.5
0.5
0.5
0.5
185


1.6
1.3
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
240


1.7
1.4
1.6
0.5
0.5
0.5
0.5
300


1.8
1.5
1.7
0.5
0.5
0.5
0.5
      


 
Chiều dày vỏ bọc Đường kính tổng gần đúngĐiện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
2 lõi 3 lõi 4 lõi 2 lõi 3 lõi 4 lõi
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) mm)
1.8
1.8
1.8
13
14
15
12.1
2000
1.8
1.8
1.8
14
15
16
7.41
2000
.18
1.8
1.8
15
16
17
4.61
2000
1.8
1.8
1.8
15
17
18
3.08
2000
1.8
1.8
1.8
18
19
21
1.83
2000
1.8
1.8
1.8
20
21
23
1.15
1000
1.8
1.8
1.8
24
25
27
0.727
1000
1.8
1.8
1.8
26
27
30
0.524
1000
1.8
1.9 2.0
29
31
34
0.387
1000
1.9
2.0
2.1
33
36
40
0.268
1000
2.0
2.2
2.3
37
41
45
0.193
500
2.2
2.3
2.4
42
45
50
0.153
500
2.3
2.4
2.6
47
50
55
0.124
500
2.5
2.6
2.7
52
55
61
0.0991
500
2.6
2.8
3.0
57
62
68
0.0754
500
2.8
2.9
3.1
62
67
74
0.0601
500

                                                                                                                                        

Sản phẩm

Hoạt động